ஜெனரல்
-
data-chart
International Monetary Fund
Insights and analysis on the 2023 IMF programme.
ஊடக வெளியீடு ஜூன் மாத இறுதிக்குள் சர்வததச நாணய நிதியத்தின் (IMF) 33 உறுதிமமாழிகளை இலங்ளக நிறைவெற்றியுள்ளதுடன், அதில் எட்றட நிளைதவற்ைத் தவறியுள்ைது: மவரிட்தே ரிசர்ச் 2.9 பில்லியன் அமமரிக்க ோலர்கள் மதிப்புமிக்க திட்ேத்தில் அரசாங்கத்தின் முன்தேற்ைத்ளதக் கண்காணிக்க உதவும் வளகயில் 'IMF கண்காணிப்பான்' ஆரம்பிக்கப்பட்ேத
2023 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாத இறுதியில் சர்வததச நாணய நிதிய (IMF) தவலைத்திட்டத்தின் ண் ொணிக் க்கூடிய 33  உறுதிமமாழிகலை இைங்லக நிலைதவற்றியுள்ைது, ஆனால் அவற்றில் எட்டு உறுதிமமாழிகலை நிலைதவற்றுவதில் ததால்வியலடந்துள்ைதாக, கெரிட்டே ரிசர்ச் மூைம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட...
பி.எஃப். வயரில் இணைப்பிலிருந்து
நுண்ணறிவு International Monetary Fund
page 1 of 2