රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
International Monetary Fund
Insights and analysis on the 2023 IMF programme.
පීඑෆ් වයර් පුවත්
විදසුන් කියවන්න: International Monetary Fund
page 1 of 2
වීශේෂාංග