ஜெனரல்
-
data-chart
வெளிநின்ற வெளிநாட்டுப் படுகடனின் உடைமை
உரிமையாளர் 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 உரிமையாளர் 2019 2020 2021 2022 2023 (b ) (c )
0 1. பலதரப்பு 250096 289686 341326 405156 477079 459837 534356 580719 618181 665040 674936 721916 844292 903540 887960 994430 1076549 1198243 1451443 1469867 1601482 1. பலதரப்பு 1469867 1601482 1895340 3611552 3816950
1 ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி 115353 136064 164017 195895 235741 230510 269211 292151 317763 344661 358872 383461 448421 478796 471762 533806 569686 632237 785509 802047 865457 ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி 802047 865457 1052418 2049154 2018389
2 ஐரோப்பிய முதலீட்டு வங்கி - - - 599 3545 4838 9345 15326 18010 20463 18792 18054 23438 23248 21133 29728 27518 29193 31255 27509 26810 Asian Infrastructure Investment Bank 127 1659 6346 24535 29718
3 புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான சர்வதேச வங்கி 89 521 379 204 221 220 228 231 240 322 4530 6987 10382 27760 28462 37008 45769 56757 ஐரோப்பிய முதலீட்டு வங்கி 27509 26810 23913 37055 30176
4 சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கம் 129403 146853 169336 199782 226926 213916 242940 258748 267475 284074 281217 302244 349997 373085 363052 391149 417636 467832 548283 541074 593238 புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான சர்வதேச வங்கி 45769 56757 104444 317507 322032
5 விவசாய மேம்பாட்டுக்கான சர்வதேச நிதி 4678 5532 6381 7116 7886 7109 7997 8719 9052 10309 11032 13007 16013 17419 17098 18631 21520 24405 28251 29417 32153 சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கம் 541074 593238 645476 1076448 1096485
6 பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி நாடுகளின் அமைப்பு 91 136 464 538 1329 1582 2098 2357 2355 2173 1913 2052 2699 2998 4783 7547 9309 12743 17398 20443 21686 விவசாய மேம்பாட்டுக்கான சர்வதேச நிதி 29417 32153 34186 58254 53812
7 நோர்டிக் மேம்பாட்டு நிதி 482 580 749 1023 1431 1662 2537 3188 3285 3360 3110 3099 3403 3464 3145 3187 3119 3370 3741 3480 3722 நோர்டிக் மேம்பாட்டு நிதி 3480 3722 3472 5566 4830
8 2. இருதரப்பு 277317 305511 349007 398925 465513 433382 486530 564500 666533 684750 739213 842804 1035907 823180 793196 888971 945754 992157 1163265 1131911 1162973 பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி நாடுகளின் அமைப்பு 20443 21686 25085 43035 40731
9 கனடா 6219 6582 6626 7746 8521 8635 8753 9852 7718 8488 8134 7701 8269 7409 6339 5373 5275 5254 5230 4854 4502 IMF EFF - - - - 220776
10 பிரான்ஸ் 5907 6439 7596 8735 10177 8726 9714 10255 12424 15021 18427 19503 24273 26861 24698 25406 24448 27977 32264 34202 38584 2.இருதரப்பு மற்றும் நிதிச் சந்தைகள் (d) 4731416 4450698 4621618 8846603 7827145
11 ஜெர்மனி 28338 32953 39545 46657 56301 49374 61644 65977 61528 58279 50263 47547 51164 52112 43342 40726 39145 43506 46937 43113 45091 கனடா 4854 4502 4212 6634 6026
12 இந்தியா 1146 1855 2786 6702 10311 10118 12382 14843 15294 17902 17292 41927 78322 102843 119982 137413 142277 145071 166915 153075 146530 சீனா 796919 932681 1139972 2506020 2227347
13 ஜப்பான் 172932 185081 217151 255277 301434 277882 305897 327711 426936 426767 478931 529013 547515 468366 416408 457483 486199 506829 613656 617973 659260 சீனாவின் ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி 476565 528403 549807 1464185 1299808
14 குவைத் 2180 2497 2884 2939 3388 3573 3794 3855 4649 5103 5237 5799 6194 5749 5357 6765 7774 8768 12124 13146 14866 சீன மக்கள் குடியரசு 2601 2859 3144 5219 4567
15 நெதர்லாந்து 2505 2453 2610 2645 2574 2196 2080 1455 751 291 87 0 0 0 0 0 0 0 0 - சீனா அபிவிருத்தி வங்கி கார்ப்பரேஷன் 136118 121806 116211 194325 173353
16 சீன மக்கள் குடியரசு 2088 3219 3373 3115 3342 3604 5121 22668 29688 46641 56459 59497 67434 67154 87743 117284 131604 135728 150939 138720 124665 எச்எஸ்பிசி லிமிடெட் (ஹாங்காங்) -சினா - - 25290 44702 39878
17 சவுதி அரேபிய நிதி 38 63 - - - 43 327 749 1217 2328 2338 2544 2648 3868 4982 10724 13255 16722 21752 23725 24085 டி.எல்.எஃப் சீனா மேம்பாட்டு வங்கி 181634 279612 445521 797589 709741
18 அமெரிக்கா 51053 58064 57937 55229 57078 55341 57310 52797 50708 46952 42414 40318 41386 38854 35246 34594 31798 28295 28910 24381 20632 பிரான்ஸ் 34202 38584 43178 79751 76172
19 மற்றவை 4911 6305 8499 9881 12387 13892 19508 54339 55619 56978 59633 88957 208702 49963 49100 53205 63978 74007 84537 78724 84758 ஜெர்மனி 43113 45091 41878 71427 66224
20 3. நிதிச் சந்தைகள் 14627 41544 31624 39801 53547 63401 82533 181268 164020 410676 610433 764560 887100 1233704 1431959 1660630 2023493 2528218 3344839 3800660 3287725 இந்தியா 156077 154512 166031 625004 442613
21 ரிக்ஸ் தேசிய வங்கி 965 3754 3831 3746 3980 3769 3843 3746 3674 3476 3140 2984 3064 2922 2651 2607 2336 2110 2262 1986 1767 ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி ஆஃப் இந்தியா 3002 7983 162753 492689 282143
22 இந்தோசுவேஸ் வங்கி (பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்டாக்ஹோம்) 178 179 144 129 108 82 48 16 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - இந்திய அரசு 153075 146530 3277 5227 4663
23 வங்கியாளர்கள் அறக்கட்டளை நிறுவனம். 896 977 948 877 876 786 754 685 634 560 466 399 356 275 184 101 0 0 0 - மாநில பாங்க் ஆப் இந்தியா - - - 127089 155807
24 பிரான்ஸ் 979 837 158 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ஜப்பான் 617973 659260 621587 977336 817664
25 சாலமன் பிரதர்ஸ் இன்க் - நியூயார்க் 869 923 868 774 739 627 560 462 374 270 157 54 0 0 0 0 0 0 0 - குவைத் 13146 14866 18565 34761 30887
26 சிட்டி வங்கி/நிப்பான் ஏற்றுமதி காப்பீடு 0 0 0 9635 10433 18082 27122 24637 11314 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 - ரிக்ஸ் தேசிய வங்கி 1986 1767 1605 2730 2435
27 சீனாவின் ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146262 192889 242416 299405 392041 476565 528403 சவுதி அரேபிய நிதி 23725 24085 27426 50493 47956
28 சர்வதேச இறையாண்மை பத்திரங்கள் 54360 56570 114384 221906 341704 445063 457636 655243 958014 1220870 1475049 2220411 2733592 1796579 அமெரிக்கா 24381 20632 17808 30837 27509
29 வெளிநாட்டு நாணய கால நிதி வசதிகள் 104860 217054 330174 242191 279612 மற்றவை 3015041 2554718 2539356 4461611 4082311
30 திறைசேரி உண்டியல்களில் வதிவற்றோறர் முதலீட்டு 6358 40410 57317 70123 80184 73916 55500 5045 12816 27552 11909 23727 670 O/W சர்வதேச இறையாண்மை பத்திரங்கள் 2531493 2203279 2243049 3921587 3498371
31 திறைசேரி பத்திரம் வதிவற்றோறர் முதலீட்டு 49647 17647 145124 183538 199531 317604 403486 401710 298734 247222 295059 146914 80294 6204 மொத்தம் 6201283 6052179 6516958 12458155 11644094
32 மற்றவை 10740 34874 25676 24640 37411 40055 50206 151722 148024 406370 606670 761124 883680 1230507 170410 203039 192973 211989 241128 242305 674490 Sources: Ministry of Finance, Economic Stabilisation and National Policies
33 மொத்தம் 542040 636741 721957 843882 996139 956620 1103419 1326487 1448734 1760466 2024582 2329280 2767299 2960424 3113115 3544031 4045796 4718618 5959547 6201283 6052179 Central Bank of Sri Lanka
34 (a) These figures may differ from those appearing in Appendix Table 16 in the printed version of the Annual Economic Review due to differences in classification.
35 SOE வெளிநாட்டு கடன் (b) Provisional
36 (c) Based on CS-DRMS reports for end 2023 downloaded on 26.02.2024
37 ரூபாய் மில்லியன் (d) The arrears interest payments as of 31.12.2022 and 31.12.2023 are not included.
38 நிலுவையில் உள்ள வெளிநாட்டு கடனின் உரிமை (e) Includes outstanding loans of projects under State Owned Business Enterprises (SOBEs) w.e.f. 31.12.2022
39 ஆதாரம்: அட்டவணை 107, புள்ளிவிவர இணைப்பு, இலங்கை மத்திய வங்கின் ஆண்டு அறிக்கையின் (f) Includes loans from financial institutions of France
40 (g) Revised
41 (h) Includes rupee denominated Treasury bonds and Treasury bills held by non resident investors
42 (i) Includes Sri Lanka Development Bonds held by non resident investors and exclude international Sovereign Bonds held by resident investors
ஆக பதிவிறக்கம்
பல்புடை, இருபுடை மற்றும் நிதிச்சந்தைகள் உள்ளடங்கலாக வருடாந்த மத்திய அரச வெளிநாட்டு படுகடனின் உடைமையை ரூபா மில்லியனில் வழங்குகிறது. மூலம்: அட்டவணை 107, புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு, இலங்கை மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கை