රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ පසුගිය වැඩසටහන් සම්පූර්ණ කිරීම

1950 දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වැඩසටහන් 16කට එළැඹිණි. මෙම තොරතුරු ප්‍රස්තාර මගින් පෙන්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව එම වැඩසටහන් සම්පූර්ණ කරන ලද ආකාරයයි.

2022-05-25
1 අදහස්
சிறந்த பதிவு. நன்றி.
சரண்ராஜ்
29 Oct 2023
ඔබේ අදහස් දක්වන්න