2020 දී විදේශ ණය සේවාකරණය, අපනයනවල ප්‍රතිශතයක් ලෙස 41% දක්වා වැඩි විය

2020 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ණය සේවාකරණය අපනයන වල ප්‍රතිශතයක් ලෙස 41% දක්වා වැඩි විය.
පසුගිය වසර පහ තුළ (2015-2019) සාමාන්‍ය විදේශ ණය සේවා කොටස අපනයන වලින් 27% කි. 

වැඩිදුර විදසුන්
යටිතල පහසුකම් විපරම

යටිතල පහසුකම් විපරම යනු දැනට ක්‍රියාත්මක වන මහා පරිමාණ යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති පිළිබඳව අදාළ රාජ්‍ය ආයතන විසින් අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රගාමීව සිදු කරන ලද තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම් ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන publicfinance.lk යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඩෑෂ්බෝර්ඩයකි. මෙය 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පනත යටතේ ඇති අවශ්‍යතාවයකි.

ගවේෂණය කරන්න
දත්ත

මෙම දත්ත කට්ටල මඟින්  රජයේ  ණය, වියදම්, ආදායම සහ මූල්‍යකරණය ඇතුළු ප්‍රධාන රාජ්‍ය මූල්‍ය ගැටළු පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන සපයයි. එක්සෙල් ඇතුළු විවිධ ආකෘති වලින් දත්ත බාගත කර ගත හැකිය.

වාර්තා

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍යයකරණයට අදාළ වඩාත් වැදගත් යාවත්කාලීන නිල වාර්තා. විසර්ජන පනත්, රාජ්‍ය ගිණුම්, රාජ්‍ය මූල්‍ය සමාලෝචන සහ ක්‍රියාකාරී සැලසුම් මේවාට ඇතුළත් ය. 

පනත් සහ ගැසට් පත්‍ර

රාජ්‍ය මූල්‍ය හා සම්බන්ධ නීති, රෙගුලාසි සහ චක්‍රලේඛවල පුළුල් එකතුවක්.

විදසුන්

වෙරිටේ විදසුන් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය හා සම්බන්ධ වඩාත් සුවිශේෂී කරුණු පිළිබඳ විශ්ලේෂණයන් සහ තොරතුරු සපයයි.

;
වෙනත් නිෂ්පාදන සහ වේදිකා