රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
අප්‍රේල් අවසන් වන විට IMF කැපවිම්වලින් 30%ක් ඉටුකිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අසමත් වී ඇත.​

2024 අප්‍රේල් මාසය අවසන් වන විට, ශ්‍රී ලංකාව එහි නියමිත කැපවීම්ලින් 30%ක් ඉටුකර නොමැත අතර, එය ඉටු නොකළ කැපවීම් ගණන 19ක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සමත් වේ. මෙම ඉටු නොකළ කැපවීම්වලින් බහුතරයක් විනිවිදභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ නීති සම්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වේ. තවමත් ඉටුකළ යුතු කැපවීම්වල සාරාංශය පහත වගුවේ දැක්වේ: 

විනිවිදභාවය/ප්‍රකාශන අවශ්‍යතා 

 

නීති සම්පාදනය කිරීම  

වෙනත් 

අර්ධ වාර්ෂිකව රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සහ බදු සහන ඇස්තමේන්තු කිරීම 

Introduce automatic indexation of excises to inflation 

(The sentence is not clear ) 

VAT ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයක් ගොඩනැගීම සහ SVAT සම්පුර්ණයෙන්ම අවලංගු කිරීම සඳහා වන උපාය මාර්ගයක් සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම, කාලවකවානු සහ අතරමැදි පියවර සහිතව 

SDP සහ BOI පනත හරහා ලබා දී ඇති බදු සහනවල සෘජු පිරිවැය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 

රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ නීතිය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම 

 

රජයේ ඇපකරවල සීමාව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 7.5 දක්වා අඩු කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම. 

 

ආණ්ඩුකරණ ඇගයීම් වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රජයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 

UNCAC වලට අනුකූලව වත්කම් ප්‍රතිසාධනය පිළිබඳ නීති සම්පාදනය කිරීම 

 

ITMIS සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම 

 

ප්‍රධාන රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් (SOEs) 52, 2022 සඳහා වාර්ෂික වාර්තා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව සහතික කිරීම  

ණය කළමනාකරණ ආයතනයක් පිහිටුවීම සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත වෙනසක් සිදු කිරීම 

 

2023 දෙසැම්බර් වන විට සමාජ වියදම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 0.6 (රු. බිලියන 187) කිරීම 

 

රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් (SOEs) පහක් හැර අන් සියල්ලේම විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 

  

2024 ජනවාරි මාසයේ සිට සමෘද්ධිය යටතේ මුදල් හුවමාරු කිරීම නතර කරන බවට සහතික වීම 

 

කාර්තුමය ණය දැන්වීම් පළ කිරීම 

  

  

දූෂණ විරෝධී පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 

  

  

බදු අනුකූලතාව පිළිබඳ කාර්තුමය KPI හඳුන්වාදීම, නිරීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීම 

  

  

රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ මාසික මුදල් ප්‍රවාහයන් වාර්තා කිරීම 

  

  

බැංකු පනතේ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම 

 

 

 

 

2024-05-16
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න