රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ආදායම් බදු කැල්කියුලේටරය

අපගේ නව ආදායම් බදු කැල්කියුලේටරය භාවිතයෙන් විවිධ බදු ව්‍යුහයන් යටතේ ඔබගේ ආදායමෙන් කොපමණ මුදලක් බදු වශයෙන් ගෙවනු ඇත්දැයි සොයා ගන්න.

 

2023-01-18
2 අදහස්
2019 Tax rate provided here only applicaple for employment income. Personal Income Tax was 500,000 for others. This may mislead
Rasmy
15 Mar 2023
Thank you for helping us improve the calculator.
Public Finance
14 Jul 2023
ඔබේ අදහස් දක්වන්න