රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Government Budget balances : 2000 - 2022

The following infographic depicts the government's primary and overall balance from 2000 to 2022 estimates as presented in the 2022 budget estimates.

2021-11-23
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න