රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා රාජ්‍ය මූල්‍ය කාර්ය සාධනය (2020 සහ 2021) ​

2020 සහ 2021 හි ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය කාර්ය සාධනයේ සංසන්දනයක් පහතින් දැක්වේ.

2022-03-23
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න