රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
මාසික විදුලි පරිභෝජනය සඳහා ගාස්තු වෙනස් වීම

විදුලි ගාස්තු මුලින් සංශෝධනය කරන ලද්දේ 2022 අගෝස්තු මාසයේදී වන අතර එය 2014 නොවැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ පළමු සංශෝධනය විය. කෙසේ වෙතත්, 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී නැවත විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කරන ලදී (පහත වගුව බලන්න). 

 

 

 

2014 සිට 2023 දක්වා බරිත සාමාන්‍ය වැඩිවීම ස්ථාවර විදුලි පිරිවැය සඳහා 705% ක් සහ විචල්‍ය විදුලි පිරිවැය සඳහා 264% ක් විය. කෙසේ වෙතත්, එම වසර තුළ පාරිභෝගික මිල ඉහළ ගියේ 134% කින් පමණි.  

 

 

 

පරිභෝජනය කරන විවිධ ඒකකවල අනුව මාසික විදුලි බිලෙහි වෙනස්කම් බැලීමට ප්‍රස්ථාරය මත සැරිසරන්න. 

 

 

 

 

 

 

2023-02-23
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න