ஜெனரல்
-
data-chart
இலங்கையின் கடன் பதிவுகளை வெளிக்கொண்டுவரல்: இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கடன் யாருக்குரியது?

கீழேயுள்ள விளக்கப்படம் 2022 செப்டம்பர் இன் இறுதியில் இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கடனின் உரிமையை சித்தரிக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

2023-02-17
3 கருத்துக்கள்
So who owns the green slot?
Sharmila Wijesuriya
19 Feb 2023
Thank you for your question! This refers to Asian Development Bank.
Public Finance
22 Feb 2023
Hi - Internal Sovereign Bond is $12,550 mn. Does in includes bonds in Rupees? Regards
Ranjith De Silva
05 Mar 2023
கருத்தொன்றை பதியவும்