ஜெனரல்
-
data-chart
2021 சாலை மேம்பாட்டுக்கான வரவு செலவு ஒதுக்கீடு

2021 வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் சாலை மேம்பாட்டுக்கான மொத்த ஒதுக்கீடு ரூபாய் 375 பில்லியன். இதில் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 350 பில்லியன் ரூபாயும், மாநில கிராமப்புற சாலைகள் மற்றும் பிற உள்கட்டமைப்பு அமைச்சகத்திற்கு 25 பில்லியன் ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டின் உண்மையான செலவினங்களுடன் ஒப்பிடும்போது 2021 க்கான ஒதுக்கீடு இருமடங்கிற்கும்  மேலாக அதிகரித்துள்ளது — நெடுஞ்சாலைகள்  அமைச்சகத்திற்கு 157 பில்லியன் ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

நெடுஞ்சாலை மேம்பாட்டிற்காக, 2021 ஆம் ஆண்டில் அரசாங்கம் 238 பில்லியன் ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது, இதில் 13 பில்லியன் ரூபாய் பிரதான சாலைகள் மற்றும் அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளை அணுக 100,000 கிமீ மாற்று சாலைகளை அபிவிருத்தி செய்ய ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; ஒருங்கிணைந்த சாலை முதலீட்டு திட்டத்திற்காக 42.1 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; மற்றும் பேராதனை - செங்கலடி சாலையை பதுளையிலிருந்து செங்கலடி வரை புணரமைப்பு செய்ய ஒதுக்கப்பட்ட தொகை 6.7 பில்லியன் ரூபாய்.
நெடுஞ்சாலை அபிவிருத்தி கீழ் உள்ள பிற முக்கிய திட்டங்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:

அதிவேக நெடுஞ்சாலை மேம்பாட்டிற்காக, அரசாங்கம் 2021 ஆம் ஆண்டில் 68.7 பில்லியன் ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது, அதில் 34.8 பில்லியன் ரூபாய் மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; துறைமுக நுளைவு அதிவேக பாதைக்கு 19.9 பில்லியன் ரூபாய்; மற்றும் உயரமான நெடுஞ்சாலை முதல் புதிய கெலனி பாலம் முதல் அதுருகிரியா வரை 14.1 பில்லியன் ரூபாய் மேலும், கொழும்பு - இரத்தினபுரி  - பெல்மடுல்லா அதிவேக நெடுஞ்சாலைக்கும் அரசு 40 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது.

பாலங்கள் மற்றும் மேம்பாலங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக, அரசாங்கம் 27.1 பில்லியன் ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது, அதில் 15.5 பில்லியன் ரூபாய் புதிய கெலனி பாலம் கட்டுவதற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; கொகுவல  மற்றும் கடம்பே ஆகிய இடங்களில் மேம்பாலங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானத்திற்காக 4.4 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; மற்றும் உத்திரானந்தா மாவத்தையிலும், சிலேவ்  ஐலண்ட் ரயில் நிலையத்திற்கு அருகிலும் ரயில் பாதைக்கு மேலே மேம்பாலங்கள் அமைப்பதற்காக 3.2 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பாலங்கள் மற்றும் மேம்பாலங்களின் கட்டுமானத்தின் கீழ் உள்ள பிற முக்கிய திட்டங்களின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:

2021-05-28
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்