ஜெனரல்
-
data-chart
திறைசேரி சேயற்பாடுகள் திறைக்களம பொதுத் திறைசேரி 2021
தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆண்டில் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை பற்றிய மீளாய்வாகும். இந்த ஆவணமானது அந்தந்த ஆண்டில் திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் பௌதீக மற்றும் நிதி செயலாற்றத்தினை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்