ஜெனரல்
-
data-chart
கொம்பரொலர் ஜெனரல் அலுவலகம் பொதுத் திறைசேரி 2021
இந்த ஆவணமானது குறித்த ஆண்டில் திணைக்களத்தின் பௌதீக மற்றும் நிதி செயலாற்றங்களை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்
ஆக பதிவிறக்கம்