ஜெனரல்
-
data-chart
அரச கணக்குகள் திணைக்களம் பொதுத் திறைசேரி 2020
தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆண்டில் திணைக்களத்தின் செயலாற்றம் பற்றிய மீளாய்வாகும். இந்த ஆவணமானது அந்தந்த ஆண்டில் திணைக்களங்கள் மற்றும் ஏனைய அனைத்து நிறுவனங்களினாலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் செயலாற்றுகையை கோடிட்டுக்காட்டுகிறது. மேலும், இது திணைக்களத்தின் நிதியியல் செயலாற்றம் பற்றிய ஆழமான பகுப்பாய்வையும் வழங்குகிறது.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்
ஆக பதிவிறக்கம்