ஜெனரல்
-
data-chart
இலங்கை மத்திய வங்கி நிதி அமைப்பு ஸ்திரத்தன்மை அறிக்கை 2020
நிதி முறைமையின் ஸ்திரத் தன்மை மற்றும் இந்த ஸ்திரத்தன்மையை பாதிக்கும் எந்தவொரு முன்னேற்றங்கள் மற்றும் காரணிகள் தொடர்பான மீளாய்வாகும். இந்த ஆவணத்தில், நிதி முறைமையின் ஸ்திரத் தன்மை மற்றும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் இதனை பாதிக்கக்கூடிய சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு முன்னேற்றங்கள் பற்றிய ஆழமான மதிப்பாய்வை இலங்கை மத்திய வங்கி முன்வைக்கிறது.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்