රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය කාර්යසාධනය (2019 ට සාපේක්ෂව 2020)

2019 පළමු කාර්තුව හා සැසඳීමේදී 2020 වසර් පළමු කාර්තුවේ අයවැය හිඟය 23% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති තවතම සංඛ්‍යා දත්ත මගින් පෙන්නුම් කෙරේ. වැට් හා ආදායම් බදු හේතුවෙන් ආදායම පහළ වැටී ඇත. ප්‍රාග්ධන වියදම් ආශ්‍රිත 48% ක පහත බැසීම හැරුණු කොට වියදම් විශාල වශයෙන් ස්ථාවර ලෙස, නොවෙනස්ව පැවත තිබේ.

2020-07-27
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න