රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
2023 දී රාජ්‍ය ආදායම 53%කින් ඉහළ ගියේ කෙසේද?

2022 වසරට සාපේක්ෂව රජයේ ආදායම 53% කින් (රු. බිලියන 1,062) සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වී ඇති බව 2023 සඳහා වන මහ බැංකුවේ වාර්ෂික ආර්ථික සමාලෝචනය පෙන්වා දෙයි. මෙම වර්ධනය පුළුල් පරාසයක බදු මගින් මෙහෙයවන ලද අතර, වැට් බද්ද රුපියල් බිලියන 231 ක් ලෙස වැඩිම දායකත්වයක් ලබා දුන් අතර, ආයතනික නොවන ආදායම් බදු (ප්‍රධාන වශයෙන් පුද්ගලික ආදායම් බදු) රු. බිලියන 144 ක්, පොලී මත රඳවා ගැනීමේ බදු රු. බිලියන 138 ක්, සුරාබදු රු. බිලියන 127 ක් සහ අනෙකුත් ආදායම රු. බිලියන 421 ක් විය. අනෙකුත් ආදායම් අතර "බලපත්‍ර බදු, SSCL සහ වෙනත්" ආදායම් අඩංගු විය. (එය රු. බිලියන 183 කින් ඉහළ ගොස් ඇත) සහ "මුද්දර ගාස්තු / සෙස් බද්ද / සමාජ වගකීම් බද්ද / ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද/ ජාතික ආරක්ෂක බද්ද/ පිරිවැටුම් බද්ද" (එය LKR බිලියන 11 කින් පහත වැටී ඇත) සහ ප්‍රදාන (රුපියල් බිලියන 8 කින් පහත වැටී ඇත). 2022 දෙවන භාගයේ සහ 2023 වසර පුරා ක්‍රියාත්මක වූ විවිධ බදු ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් මෙම ආදායම් එකතු කිරීමේ වැඩි වීමක් සිදු විය. 

  

මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. වාර්ෂික ආර්ථික සමාලෝචනය 2023 (2023) https://www.cbsl.gov.lk/en/publications/economic-and-financial-reports/annual-economic-review/annual-economic-review-2023 දී [අවසන් ප්‍රවේශය 2024 මැයි 27].  

  

2024-06-03
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න