රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
Government Expenditure from 2012-2021

Government Expenditure increased by 126% over the past decade. Expenditure increase by LKR 59 BN in 2021. 

2022-07-26
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න