රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ආරක්ෂක අයවැයේ, නිල ඇඳුම් සහ ආහාර සඳහා පමණක් වන වියදම රුපියල් බිලියන 75 කින් ඉහළ යයි

2024 අයවැය ඇස්තමේන්තු මත පදනම්ව, ආරක්ෂක අංශයේ නිල ඇඳුම් සහ ආහාර වේල් සඳහා වන වියදම් සැලකිය යුතු LKR බිලියන 75 කින් වැඩි වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති අතර එය 2022 ට සාපේක්ෂව සියයට 258 ක වැඩිවීමකි.

වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, පුද්ගලික ආදායම් බදු වැඩිවීමෙන්  ලබන ආදායමෙන්  40% ක් නිල ඇඳුම් සහ ආහාර සඳහා වන ආරක්ෂක අයවැයේ මෙම වැඩිවීම සඳහා අරමුදල් සැපයීමට භාවිත වන බවට පුරෝකථනය කර ඇත.

2024-02-02
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න