රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
ඔසඑකැථ අතුරු සම්ම්ත ගිණුම් පිළිබඳ පසුබිම

ෘැිජරසචඑසදබථ 2020 අගෝස්තු 28 වන අද දින 2020 සැප්තුම්බර් සිට දෙසැම්බර් අතර කාලය දක්වා මුදල් වෙන් කෙරෙන අතුරු සම්මත ගිණුම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයෙහි අවසන් දිනය වේග අතුරු සම්ම්ත ගිණුමක් පිළිබඳව ඔබ දැන සිටිය යුතු කාරණා කිහිපයක් මෙහි දැක්වේග ​

2020-08-28
0 අදහස්
ඔබේ අදහස් දක්වන්න