රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව අයවැය වාර්තාව 02 2019
‍පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවලට අනුකූලව, රජයේ ප්‍රතිපත්තියට යටත්ව සාධනීය ලෙස මුදල් යොදවා ඇතිද යන්න ඇගැයීමට ලක් කරමින් රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් අයවැය සම්බන්ධයෙන් සම්පාදනය කෙරෙන වාර්තාවකි.
පිටුවෙහි PDF දර්ශනය