රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
නොපියවූ රාජ්‍ය ණය සංයුතිය: ණය උපකරණ අනුව
මූලාශ්‍රය 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 1. විදේශ ණය 1326487 1448734 1760467 2024583 2329280 2767299 2960424 3113116 3544031 4045796 4718618 5959547 6201283 6052179
1 1.1 ව්‍යාපෘති ණය 1087359 1261304 1362806 1461729 1640117 1846772 1938909 1904599 2180388 2361118 2610547 3149905 3231464 3458461
2 1.2 ව්‍යාපෘති නොවන ණය 239128 187430 397661 562854 689163 920527 1021515 1208516 1363642 1684678 2108070 2809642 2969819 2593718
3 වෙළඳ භාණ්ඩ 68665 66499 62304 54653 53460 56599 61597 69993 71470 69101 62727 63267 52312 43023
4 ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර N.A N.A N.A N.A 341704 445063 457636 655243 958014 1220870 1475049 2220411 2343777 1796579
5 ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 943 4986
6 විදේශ මුදල් කාලීන මූල්‍ය පහසුකම් N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 104860 217054 330174 242191 279612
7 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල අනේවාසික ආයෝජනය N.A N.A N.A N.A 70123 80184 73916 55500 5045 12816 27552 11909 23727 670
8 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල අනේවාසික ආයෝජන N.A N.A N.A N.A 199531 317604 403486 401710 298734 247222 295059 146914 80294 6204
9 වෙනත්* 170463 120931 335357 508201 24345 21077 24881 26070 30379 29809 30630 36966 226576 462644
10 2. දේශීය ණය 1719595 2144625 2405352 2570059 2808482 3315651 3928788 4373746 5055159 5433073 5664215 6071001 6830260 9065068
11 2.1 රුපියල් ණය 131509 130009 112292 87709 61961 58386 55518 55518 24088 24088 24088 24088 24088 24088
12 2.2 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 307012 402600 441032 514442 590885 629070 700137 694767 658240 779581 697154 746887 873943 1620705
13 2.3 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 1018852 1281978 1513512 1648284 1823648 2177892 2548323 2940017 3401211 3806353 3892408 4197323 4606232 5713300
14 2.4 ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර 86459 158805 168079 173877 183845 222994 369215 391083 668458 572199 637886 614219 559284 486870
15 2.5 මහ බැංකු අත්තිකාරම් 60679 76308 73881 77879 94743 111292 109167 143898 151132 83307 199801 198633 236609 153079
16 2.6 වෙනත් 110687 90528 92160 67869 53400 116017 146428 148463 152030 167546 212878 289851 328006 651269
17 එකතුව 3046082 3593359 4165819 4594642 5137762 6082950 6889212 7486862 8599190 9478869 10382832 12030548 13031543 15117247
18
19 2010 ට පෙර වෙනත් ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ: ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර විදේශ මුදල් කාලීන මූල්‍ය පහසුකම් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල අනේවාසික ආයෝජන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල අනේවාසික ආයෝජන
20
21 රු මිලියන
22 කැපී පෙනෙන රජයේ ණය සංයුතිය
23 මූලාශ්‍රය: 105වැනි සංඛ්‍යා සටහන, සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ශික වාර්තාව
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
විදේශීය ණය සහ දේශීය ණය ලෙස රජයේ වාර්ෂික හිඟ ණය සංයුතිය වර්ගීකරණය කර රුපියල් මිලියන වලින් ඉදිරිපත් කරයි. මූලාශ්‍රය: වගුව 105, සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය, ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව