ஜெனரல்
-
data-chart
ஸ்ரீலங்கன் எயர்லைன்ஸ ஆண்டு அறிக்கை 2020
நிறுவனத்தின் நிதியியல் செயலாற்றம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகள் பற்றிய மீளாய்வாகும். இந்த ஆவணம் ஆண்டுக்கான நிதியியல் அறிக்கைகள், அறிக்கைகளுக்கான குறிப்புகள் மற்றும் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அறிக்கை என்பவற்றை முன்வைக்கிறது. மேலும் இவ்வறிக்கை, முகாமைத்துவம் தொடர்பான ஒரு கலந்துரையாடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு மற்றும் தெரிவு செய்யப்பட்ட செயல்பாட்டு மற்றும் நிதியியல் சிறப்பம்சங்களுக்கான 10 ஆண்டுகளுக்குரிய சுருக்கத்தையும் வழங்குகிறது.
ஆன்-பேஜ் PDF பார்வையாளர்